Szukaj w serwisie
    
   Najważniejsze narzędzia
Produkty wymagające CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
Aktualności CE
Prenumerata aktualności
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, ważne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby muszą mieć oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pytań i odpowiedzi
Masz pytania - zwróć się o pomoc do Zespołu Ekspertów
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja hałasu
Sprzęt niskonapięciowy
Urządzenia ciśnieniowe
Środki ochrony indywidualnej
    
   Zamówienia publiczne
Aktualności
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Przewodniki do dyrektyw
 
Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń ciśnieniowych na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej
Dyrektywa 97/23/WE (PED), Omówienie najczęściej spotykanych problemów związanych z dyrektywą

Wśród najczęściej spotykanych problemów związanych z dyrektywa 97/23/WE istnieje kilka powtarzających się zagadnień, które omówione zostały poniżej. Przy omawianiu tych zagadnień oparto się na wytycznych, o których mowa w części V pkt.10. niniejszego opracowania. Problemy pogrupowano na następujące zagadnienia:
 
1. Problemy z zakwalifikowaniem urządzeń objętych wyłączeniem art. 1 pkt.3.2.
2. Pojecie standardowego urządzenia ciśnieniowego, o którym mowa w art.1 pkt.3.1 dyrektywy,
3. Jak należy interpretować pojęcie zespołu,
4. Jak należy dokładnie rozumieć wyłączenie z zakresu dyrektywy o którym mowa w art.1 pkt.3.10,
5. Czy operacje łączenia w miejscu eksploatacji urządzenia są objęte dyrektywą PED,
6. Czy wymiana elementów, naprawy lub modyfikacje dotyczące eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych podlegają
    wymaganiom dyrektywy 97/23/WE,
7. Jakie informacje należy dostarczyć wraz z urządzeniem ciśnieniowym lub zespołem, objętym art. 3 ust. 3 (uznana
    praktyka inżynierska), w chwili ich umieszczania na rynku, w celu wykazania ich zgodności z postanowieniami art. 3     ust. 3.

Ad 1.

Zastosowane tu pojęcia wyjaśnia wytyczna 1/16. "Woda" oznacza wodę pitną, wodę odpływową i ścieki. Wyrażenie "sieci i związany z nimi osprzęt" oznacza kompletne systemy zasilające, rozprowadzające i upustowe. Mają one zasięg aż do punktu poboru w budynkach, obiektach przemysłowych i instalacjach i obejmują ściśle związany z nimi osprzęt, taki jak wodomierze i zawory sieciowe. Zbiorniki ciśnieniowe, takie jak naczynia wzbiorcze, nie są jednak traktowane jako element "sieci i związanego z nimi osprzętu" i w związku z tym objęte są zakresem dyrektywy.
W przypadku wody w sieciach ciepłowniczych, wytyczna 1/18 stanowi, że rurociągi ciepłownicze są wyłączone z zakresu dyrektywy, ale standardowe urządzenia ciśnieniowe w kotłowniach i pompowniach są objęte dyrektywą, co wynika z wytycznej 1/17.

Ad 2.

Pojęcie standardowego urządzenia ciśnieniowego określono w wytycznej 1/17. Standardowe urządzenie ciśnieniowe nie zostało specjalnie zaprojektowane i wytworzone dla określonego rurociągu przesyłowego, ale zostało przewidziane do wielu zastosowań, w tym w innych rurociągach przesyłowych lub np. w rurociągach przemysłowych.
Typowe przykłady standardowych urządzeń ciśnieniowych przyłączonych do rurociągów, stacji redukcji ciśnienia lub sprężarkowni, mogą obejmować: urządzenia pomiarowe, zawory, regulatory ciśnienia, zawory bezpieczeństwa, filtry, wymienniki ciepła, zbiorniki. Takie urządzenia są objęte zakresem dyrektywy.
Sprężarkownie, stacje redukcyjne, stacje pomiarowe i inne stacje wchodzące w skład rurociągów przesyłowych, przeznaczone wyłącznie dla tych rurociągów, należy traktować jako urządzenia przyłączone i jako takie są one wyłączone z zakresu dyrektywy, zgodnie z art. 1 ust. 3.1. Wyłączenie, o którym mowa powyżej nie ma jednak zastosowania do standardowych urządzeń ciśnieniowych, które mogą być zainstalowane na takich stacjach.

Ad 3.

Odpowiedz na pytanie jakie urządzenia tworzą zespół określa wytyczna 3/8. Urządzenia ciśnieniowe tworzą zespół, jeżeli:
- są zintegrowane, tzn. są połączone i zaprojektowane w taki sposób, aby były wzajemnie zgodne, oraz
- wykonują funkcję, tzn. wspólnie osiągają szczególne cele całościowe i mogą być oddane do eksploatacji, oraz
- tworzą całość, tzn. istnieją wszystkie urządzenia niezbędne do działania zespołu i zapewnienia jego bezpiecznej
  pracy, oraz
- są zmontowane przez jednego wytwórcę, który zamierza umieścić gotowy zespół na rynku, który poddaje go
   procedurze kompleksowej oceny zgodności.

Nie jest istotne, czy wytwórca składa zespół w swoich warsztatach lub na miejscu jego eksploatacji. Wybranymi przykładami zespołów mogą być np. zespoły montowane na konstrukcjach przesuwnych, autoklawy, klimatyzatory, instalacje sprężonego powietrza w zakładach przemysłowych, układy chłodnicze, kotły płaszczowe, kotły wodno-rurowe, układy destylacji, odparowywania lub filtracji, piece grzewcze olejowe.

Ad 4.

Interpretacje dotyczącą tego wyłączenia podano w wytycznej 1/11. W przypadku takich urządzeń można przyjąć, że ciśnienie nie stanowi istotnego czynnika, jeżeli inne czynniki występujące samodzielnie lub łącznie mają większe znaczenie niż ciśnienie. Innymi czynnikami są, np. obciążenia dynamiczne drganiami lub o bardzo dużej liczbie cykli, obciążenia cieplne oraz skomplikowany kształt konstrukcji czy też wymagania dotyczące niewielkiego wydłużenia, niewielkich zmian średnicy lub niewielkich innych odkształceń, wynikające z wymagań funkcjonalnych dotyczących sztywności. Każdy z tych przypadków należy rozważać indywidualnie, uwzględniając ustaloną praktykę w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle. Przewymiarowanie samo w sobie nie powinno powodować wyłączenia z zakresu dyrektywy w rozumieniu art. 1 ust. 3.10.

Ad 5.

Odpowiedź na to pytanie zawiera wytyczna 3/2. W przypadku łączenia elementów lub urządzenia w miejscu jego eksploatacji, należy rozpatrzyć dwa przypadki:

- łączenie elementów składowych: łączenie elementów składowych w celu utworzenia urządzenia ciśnieniowego
  podlega wymaganiom dyrektywy. Wytwórca, nawet jeżeli jest użytkownikiem, jest odpowiedzialny za zgodność
 gotowego urządzenia ciśnieniowego z wymaganiami dyrektywy.

- łączenie urządzeń ciśnieniowych. Łączenie takie nie jest objęte dyrektywą PED, jeżeli jest wykonywane w celu
  utworzenia instalacji i na odpowiedzialność użytkownika, ale jest nadal objęte przepisami krajowymi.

Jeżeli łączenie w celu utworzenia zespołu jest wykonywane na odpowiedzialność wytwórcy, zespół taki powinien spełniać wymagania dyrektywy.

Uzasadnienie: Pkt. 5 preambuły dyrektywy stanowi "Niniejsza dyrektywa nie obejmuje montażu urządzeń ciśnieniowych w miejscu ich użytkowania na odpowiedzialność użytkownika, jak w przypadku instalacji przemysłowych".

Ad 6.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wytycznej 1/3.

- Znaczące zmiany: całkowita wymiana urządzenia ciśnieniowego na nowe jest objęta dyrektywą.

- Naprawy nie są objęte dyrektywą, ale są objęte przepisami krajowymi (jeżeli takie istnieją).

- Urządzenie ciśnieniowe, które po oddaniu do użytku poddano istotnym modyfikacjom, w wyniku których zmianie uległa jego pierwotna charakterystyka, przeznaczenie i/lub rodzaj, należy traktować jako nowy wyrób objęty dyrektywą. Taki przypadek powinien być rozpatrywany dla każdego urządzenia indywidualnie.
Uzasadnienie: Dyrektywa odnosi się tylko do pierwszego umieszczenia wyrobu na rynku i oddania go to użytku. Patrz rozdział 2.1 Przewodnika "Wdrożenie dyrektyw opartych na koncepcji Nowego i Globalnego podejścia" (tzw. "Blue Guide").

Ad 7.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wytycznej 9/19. W dyrektywie nie ma szczególnych postanowień dotyczących sposobu wykazania przez wytwórcę zgodności takich urządzeń z dyrektywą PED. Niemniej jednak, wytwórca powinien dostarczyć odpowiednie instrukcje użytkowania oraz zapewnić oznakowanie w celu umożliwienia identyfikacji wytwórcy lub jego upoważnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie.

Wytwórca powinien być jednak świadom, że dołączenie do wyrobu odniesienia do dyrektywy PED, informującego, że spełniono wymagania uznanej praktyki inżynierskiej istniejącej w danym państwie członkowskim (patrz wytyczna 9/1), może okazać się pomocne. Można to przykładowo przedstawić w oświadczeniu zawartym w instrukcjach użytkowania, w oddzielnym dokumencie dołączonym do urządzenia, lub jako dodatkowe oznakowanie. Uwaga: W przypadku takich urządzeń wytwórca nie wystawia deklaracji zgodności WE ani nie nanosi oznakowania CE z tytułu dyrektywy PED.
     Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomóż nam tworzyć
   serwis oznaczenie-ce.pl

oceń serwis i jego
   narzędzia
podpowiedz co należy
   zmienić, a co warto
   kontynuować

Wpisz swoje uwagi
i prześlij je do nas
Twój e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtów na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - Żeglarska Karta Rabatowa: czarter jachtów na Mazurach, czarter jachtów morskich, rejsy morskie, szkolenia żeglarskie