Szukaj w serwisie
    
   Najwa┐niejsze narzŕdzia
Produkty wymagaj▒ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
AktualnoÂci CE
Prenumerata aktualnoÂci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wa┐ne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz▒ mieŠ oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta˝ i odpowiedzi
Masz pytania - zwrˇŠ siŕ o pomoc do Zespo│u Ekspertˇw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja ha│asu
Sprzŕt niskonapiŕciowy
Urz▒dzenia ciÂnieniowe
Žrodki ochrony indywidualnej
    
   Zamˇwienia publiczne
AktualnoÂci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  Zespˇ│ ekspertˇw
 
Oprˇcz sta│ej obs│ugi zajmuj▒cej siŕ bie┐▒c▒ administracj▒ i aktualizacj▒ serwisu oznaczenie-ce.pl, do wspˇ│pracy przy rozwijaniu zawartoÂci merytorycznej zostali zaproszeni eksperci z zakresu poszczegˇlnych dziedzin objŕtych Dyrektywami Nowego i Globalnego PodejÂcia. Do ich najwa┐niejszych zada˝ nale┐y:
 • udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez u┐ytkownikˇw serwisu,
 • kontrola i konsultowanie aktualnoÂci serwisu
 • rozbudowywanie zawartoÂci serwisu o opracowania szczegˇ│owe zwi▒zane z problematyk▒ oznaczenia CE
Do grona ekspertˇw serwisu zostali zaproszeni przedstawiciele firm i laboratoriˇw specjalistycznych, jednostek notyfikowanych, publicznych bran┐owych instytucji technicznych oraz centralnych urzŕdˇw administracji pa˝stwowej, posiadaj▒cy praktyczne doÂwiadczenie w wybranych obszarach Nowego i Globalnego PodejÂcia. Do Zespo│u Ekspertˇw zostali rˇwnie┐ zaproszeni przedstawiciele instytucji otoczenia gospodarki oraz zajmuj▒ce siŕ rˇ┐nymi obszarami prawa europejskiego. JesteÂmy przekonani, i┐ tak szeroki zespˇ│ ekspertˇw pozwoli u┐ytkownikom serwisu pozyskaŠ niezbŕdn▒ wiedzŕ zwi▒zan▒ z problematyk▒ oznaczenia CE.


 • Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja:
 •  
 • mgr in┐. Bo┐ena Bandyra
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja systemˇw zarz▒dzania, certyfikacja personelu.
 •  
 • mgr in┐. Marek BarnaÂ
  Urz▒d Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: urz▒dzenia ciÂnieniowe, urz▒dzenia spalaj▒ce paliwa gazowe, efektywnoŠ energetyczna kot│ˇw
 •  
 • W│odzimierz Biel
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Systemy zarz▒dzania bezpiecze˝stwem pracy (OHSAS, PN-N 18001, ISRS)
 •  
 • dr Zbyszek Bielecki
  Przemys│owy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: Ochrona przed ha│asem. Dyrektywa 2000/14/WE. Prawo techniczne Unii Europejskiej. Normalizacja w dziedzinie maszyn i urz▒dze˝.
 •  
 • dr in┐. Iwona Borek-Id╝kowska
  EU CERTO OFFICE Iwona Borek-Id╝kowska
  Specjalizacja: Ocena zgodnoÂci wg dyrektyw Nowego PodejÂcia m.in. 2006/42/WE, 2006/95/WE, 2004/108/WE. W│aÂciciel firmy EU CERTO OFFICE. W latach 2001 – 2012 praca w jednostce naukowo-badawczej ÂciÂle zwi▒zana z ocen▒ zgodnoÂci maszyn i urz▒dze˝ oraz opracowywan
 •  
 • dr in┐ Maria Borkowska
  Osrodek Certyfikacji Wyrobˇw Przemys│owego Instytutu Elektroniki
  Specjalizacja: ocena zgodnoÂci z dyrektywami nowego podejÂcia UE - wyroby elektroniczne
 •  
 • mgr in┐. Jan Bystrzycki
  Przedsiŕbiorsto Us│ugowo-Handlowe
  Specjalizacja: ekspert PARP, rzeczoznawca, audyt technologiczny, plan rozwoju przedsiŕbiorstwa i technologii, wdra┐anie pozyskanych technologii, wyceny maj▒tkowe,bieg│y s▒dowy, bieg│y skarbowy
 •  
 • dr in┐. Miros│aw Ch│osta
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania konstrukcji ochronnych operatora FOPS i ROPS, badania maszyn dla budownictwa, w tym na zgodnoŠ z dyrektyw▒ maszynow▒ 89/37/EC.
 •  
 • in┐. Robert Dorociak
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania maszyn wyko˝czeniowych dla budownictwa oraz transportu wewnŕtrznego w tym na zgodnoŠ z dyrektywami maszynow▒ 89/37/EC oraz niskonapiŕciow▒ 73/23/EEC.
 •  
 • mgr in┐. Jˇzef Gierasimiuk
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pa˝stwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: in┐ynier mechanik dyrektywa 98/37/WE
 •  
 • dr Stefan Gˇralczyk
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja i badania wyrobˇw na zgodnoŠ z dyrektyw▒ 89/106/EEC, certyfikacja zak│adowej kontroli produkcji zgodnie z dyrektyw▒ 89/106/EEC.
 •  
 • mgr in┐. Krzysztof Grajdek
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: badania maszyn na zgodnoŠ z dyrektyw▒ ha│asow▒ 2000/14/EC.
 •  
 • dr in┐. Marcin Hryciuk
  CEMED.INFO spˇ│ka z o.o.
  Specjalizacja: Wyroby medyczne
 •  
 • in┐. Czes│aw Ilcewicz
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: Systemy zarz▒dzania wg ISO 9000, certyfikacja us│ug i wyrobˇw, zasady wprowadzania wyrobˇw do obrotu wg prawa Unii Europejskiej, Dyrektywy: 98/37/EC, 200/14/EC, 73/23/EEC, 89/106/EEC, 89/336/EEC, polskie przepisy wdra┐aj▒ce prawo UE dot. wolnego handlu
 •  
 • mgr in┐. Anna Jakiel
  Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Odzie┐ ochronna Rŕkawice ochronne Obuwie ochronne
 •  
 • dr in┐. Marek Jewtuch
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Bada˝ i Rozwoju Sprzŕtu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: elektronika, elektrotechnika, bezpiecze˝stwo u┐ytkowania (LVD), kompatybilnoŠ (EMC)
 •  
 • mgr in┐. Ma│gorzata Jŕdrzejewska
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pa˝stwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: in┐ynieria chemiczna 89/686/EWG, 98/37/WE
 •  
 • dr in┐. Krystyna Kociŕcka
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Bada˝ i Rozwoju Sprzŕtu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: kompatybilnoŠ elektromagnetyczna (EMC)
 •  
 • mgr in┐. Stefan Kosztowski
  ODDZIAú CERTYFIKACJI WYROBËW; PRZEMYSúOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARËW
  Specjalizacja: elektryka, automatyka, pomiary, bezpiecze˝stwo wyrobˇw
 •  
 • mgr in┐. Jacek Kowalski
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: zasady certyfikacji wyrobˇw, Dyrektywy: 89/37/EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC, 2000/14/EC, 89/106/EEC, certyfikacja us│ug w zakresie gospodarki odpadami.
 •  
 • mgr in┐. Mariusz úukaszy˝ski
  Cert Partner sp. z o.o.
  Specjalizacja: dyrektywa maszynowa
 •  
 • mgr in┐. Robert Macias
  SGS Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Dyrektywy UE.
 •  
 • dr in┐. Katarzyna Majchrzycka
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pa˝stwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: in┐ynieria w│ˇkiennicza dyrektywa 89/686/EWG
 •  
 • Marcin Majdecki
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: BS 7799, Information Security
 •  
 • mgr in┐. Edward Makie│a
  Zak│ady Bada˝ i Atestacji ZETOM im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
  Specjalizacja: Ocena zgodnoÂci wyrobˇw, dyrektywy nowego podejÂcia LVD, EMC, MD, CPD
 •  
 • Mariusz Mazur
  Instytut Kszta│cenia Menad┐erˇw JakoÂci
  Specjalizacja: Systemy Zarz▒dzania JakoÂci▒ wg ISO 9001:2000 Ocena zgodnoÂci wyrobˇw w UE System wzajemnego uznawania
 •  
 • dr in┐. Witold Mikulski
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pa˝stwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: Emisja ha│asu
 •  
 • mgr in┐. Bogus│aw Piasecki
  Urz▒d Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: maszyny, d╝wigi
 •  
 • Wojciech Piskorski
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Emisja gazˇw cieplarnianych (GHG)
 •  
 • Pawe│ Piwowarczyk
  Instytut Kszta│cenia Menad┐erˇw JakoÂci
  Specjalizacja: Oznaczenia CE dla wyrobˇw
 •  
 • dr in┐. Dariusz Pleban
  Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pa˝stwowy Instytut Badawczy
  Specjalizacja: in┐ynier elektronik dyrektywa 98/37/WE
 •  
 • Krzysztof Podolec
  Instytut Kszta│cenia Menad┐erˇw JakoÂci
  Specjalizacja: System Zarz▒dzania JakoÂci▒ wg ISO 9001:2000 Statystyczna Kontrola Produkcji
 •  
 • in┐. Ireneusz Pola˝ski
  Irpol Ireneusz Pola˝ski
  Specjalizacja: Wdro┐enia systemˇw zarz▒dzania jakoÂci▒. Procesy oznakowywania CE. Szkolenia z zakresu ISO, CE i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Doradztwo techniczne.
 •  
 • Dr Grzegorz Przew│ocki
  Polskie Centrum Bada˝ i Certyfikacji SA
  Specjalizacja: immunologia, mikrobiologia.
 •  
 • mgr Wojciech Roman
  Roman Quality Support
  Specjalizacja: wyroby medyczne MDD ISO 13485
 •  
 • dr in┐. Edward Rudalski
  ELTEST M. Jewtuch Sp. jawna
  Centrum Oceny, Bada˝ i Rozwoju Sprzŕtu Elektronicznego i Elektrotechnicznego

  Specjalizacja: elektronika, elektrotechnika, bezpiecze˝stwo u┐ytkowania (LVD), kompatybilnoŠ (EMC)
 •  
 • dr in┐. Krzysztof Sieczkarek
  Instytut Logistyki i Magazynowania
  Specjalizacja: Dyrektywa dotycz▒ca KompatybilnoÂci Elektromagnetycznej -Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 89/336/EEC
 •  
 • Krzysztof So│tyski
  DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Oznaczenie CE wyrobˇw medycznych
 •  
 • mgr in┐. Artur Sroka
  Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
  Specjalizacja: Dyrektywy UE (PED, TPED, ATEX), projektowanie, kontrola jakoÂci
 •  
 • mgr in┐. Marek Walczak
  Urz▒d Dozoru Technicznego
  Specjalizacja: urz▒dzenia ciÂnieniowe
 •  
 • mgr in┐. Wincenty W│odarczyk
  Przemys│owy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: badania maszyn na zgodnoŠ z dyrektyw▒ 98/37/WE
 •  
 • mgr in┐. Piotr Wojciechowski
  Konsulting System Piotr Wojciechowski
  Specjalizacja: Towaroznawca-specjalista zarz▒dzania jakoÂci▒ wyrobˇw. CE-maszyny, urz▒dzenia elektroniczne, wyroby medyczne (+ISO13485), Atex. Audytor ISO9001/13485
 •  
 • mgr in┐. Wojciech Wˇjtowicz
  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gˇrnictwa Skalnego
  Specjalizacja: certyfikacja systemˇw zarz▒dzania, certyfikacja zak│adowej kontroli produkcji wg dyrektywy 89/106/EEC, certyfikacja personelu.
 •  
 • in┐. Henryk Zawadzki
  Przemys│owy Instytut Maszyn Budowlanych
  Specjalizacja: Ocena zgodnoÂci z dyrektywami nowego podejÂcia 98/37/WE maszynow▒ i 2000/14/WE ha│asow▒.
 •  
   


     Patronat
   
     Partnerzy serwisu
   
     Pomˇ┐ nam tworzyŠ
     serwis oznaczenie-ce.pl

  oce˝ serwis i jego
     narzŕdzia
  podpowiedz co nale┐y
     zmieniŠ, a co warto
     kontynuowaŠ

  Wpisz swoje uwagi
  i przeÂlij je do nas
  Twˇj e-mail:
   
   
   
  Promujemy:
  www.na-mazurach.pl - czarter jachtˇw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
  www.karta-rabatowa.pl - »eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtˇw na Mazurach, czarter jachtˇw morskich, rejsy morskie, szkolenia ┐eglarskie