Szukaj w serwisie
    
   Najwa┐niejsze narzŕdzia
Produkty wymagaj▒ce CE
- akty prawne, informacje
Wyszukiwarka norm zharmonizowanych
AktualnoÂci CE
Prenumerata aktualnoÂci
    
   CE - przewodnik
Oznakowanie CE: podstawy prawne, wa┐ne terminy
Oznakowanie CE: paszport na rynki Unii Europejskiej
Jakie wyroby musz▒ mieŠ oznakowanie CE
Krok po kroku do oznakowania CE
    
   Eksperci serwisu
Archiwum pyta˝ i odpowiedzi
Masz pytania - zwrˇŠ siŕ o pomoc do Zespo│u Ekspertˇw
    
   Przewodniki
Maszyny
Emisja ha│asu
Sprzŕt niskonapiŕciowy
Urz▒dzenia ciÂnieniowe
Žrodki ochrony indywidualnej
    
   Zamˇwienia publiczne
AktualnoÂci
Komentarze
Kwartalnik
 
Forum
    

  CE - przewodnik
 
Krok po kroku do oznakowania CE
Procedura oceny - niezbŕdna, aby na wyrobie znalaz│o siŕ oznakowanie CE - mo┐e zostaŠ wykonana prawie samodzielnie przez producenta.

Poni┐ej prezentujemy siedem krokˇw, ktˇre prowadz▒ w│aÂnie do tego celu: umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

 1. Sprawd╝, czy wyrˇb podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego PodejÂcia.

  • Przeanalizuj zagro┐enia stwarzane przez wyrˇb.
  • Ustal zagro┐enia istotne, wspomagaj▒c siŕ analiz▒ ryzyka.
  • Sprawd╝, jakie dyrektywy odnosz▒ siŕ do zidentyfikowanych zagro┐e˝.
  • Skorzystaj z serwisu oznaczenie-ce.pl - zapoznaj siŕ z zakresem przedmiotowym poszczegˇlnych dyrektyw. Pomocniczo mo┐esz skorzystaŠ rˇwnie┐ z mechanizmˇw wyszukiwania hase│ - system informatyczny wska┐e ci wszelkie powi▒zania zadanego has│a z zawartoÂci▒ serwisu oznaczenie-ce.pl. Mo┐e to byŠ pomocne przy identyfikowaniu dyrektyw, ktˇre powinny zostaŠ zastosowane. Pamiŕtaj jednak, ┐e podpowied╝ nie jest wi▒┐▒ca - za zidentyfikowanie dyrektyw zawsze odpowiedzialny jest wytwˇrca.
  • Zapoznaj siŕ z tekstami dyrektyw - nale┐y dok│adnie przeanalizowaŠ teksty tych dyrektyw, ktˇre potencjalnie mog▒ mieŠ zastosowanie dla danego wyrobu. Nale┐y zwrˇciŠ uwagŕ na definicjŕ wyrobˇw podlegaj▒cych dyrektywie oraz ewentualn▒ listŕ wyj▒tkˇw. Trzeba upewniŠ siŕ, czy up│yn▒│ ju┐ zapisany w dyrektywie termin, od ktˇrego rozpoczyna siŕ jej stosowanie.

 2. Sprawd╝, czy wyrˇb spe│nia zasadnicze wymagania okreÂlone w dyrektywie (lub dyrektywach), ktˇrej podlega.

  Przeprowad╝ analizŕ ryzyka stwarzanego przez twˇj wyrˇb, a nastŕpnie przygotuj listŕ adekwatnych dla danego wyrobu zasadniczych wymaga˝, ktˇre odnosz▒ siŕ do zidentyfikowanych zagro┐e˝.

  Pamiŕtaj:

  Zasadnicze wymagania - zawarte w za│▒cznikach do dyrektyw - to najistotniejsze zasady bezpiecze˝stwa odnosz▒ce siŕ przede wszystkim do ochrony zdrowia i bezpiecze˝stwa u┐ytkownikˇw (konsumentˇw i pracownikˇw), choŠ czasem obejmuj▒ tak┐e inne istotne zagadnienia (np. ochronŕ mienia lub Ârodowiska). Wyrˇb mo┐e byŠ wprowadzony na rynek tylko wtedy, gdy spe│nia odnosz▒ce siŕ do niego zasadnicze wymagania.

  Zasadnicze wymagania maj▒ gwarantowaŠ wysoki poziom bezpiecze˝stwa wyrobu. Mog▒ one dotyczyŠ m.in. odpornoÂci mechanicznej, palnoÂci, w│aÂciwoÂci chemicznych, elektrycznych lub biologicznych, higieny itp.

  Zasadnicze wymagania maj▒ zastosowanie w zwi▒zku z zagro┐eniem, ktˇre mo┐e stwarzaŠ okreÂlony wyrˇb. W zwi▒zku z tym ka┐dy producent musi przeprowadziŠ analizŕ ryzyka, maj▒c▒ na celu stwierdzenie, ktˇre z zasadniczych wymaga˝ stosuje siŕ do danego wyrobu. Taka analiza powinna byŠ zapisana i w│▒czona do dokumentacji technicznej.

  Zasadnicze wymagania okreÂlaj▒ rezultaty, ktˇre nale┐y osi▒gn▒Š, lub zagro┐enia, ktˇrym trzeba zapobiegaŠ, nie precyzuj▒ jednak ani nie przes▒dzaj▒, jakich Ârodkˇw technicznych nale┐y w tym celu u┐yŠ. To elastyczne podejÂcie pozwala producentowi wybraŠ sposˇb spe│nienia wymaga˝, pozwala rˇwnie┐ na dostosowywanie przyjŕtych rozwi▒za˝ do postŕpu technicznego. Konkretne rozwi▒zania techniczne zawarte s▒ w odpowiednich normach zharmonizowanych, ktˇrych stosowanie pozostaje jednak┐e dobrowolne.

 3. Zapoznaj siŕ z treÂci▒ odpowiednich dla danego wyrobu europejskich norm zharmonizowanych i ewentualnie dostosuj do nich wyrˇb.

  Normy zharmonizowane z poszczegˇlnymi dyrektywami to techniczne normy europejskie (EN), przyjŕte w krajach cz│onkowskich Unii Europejskiej. S▒ one opracowywane i ustanawiane przez trzy europejskie organizacje normalizacyjne (CENELEC - elektrotechnika, ETSI - telekomunikacja, CEN - pozosta│e bran┐e). Normy te zawieraj▒ konkretne rozwi▒zania i wymagania techniczne.

  Producent mo┐e skorzystaŠ z domniemania zgodnoÂci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy, jeÂli wyrˇb zosta│ wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej, ktˇrej numer zosta│ opublikowany w Dzienniku Urzŕdowym Wspˇlnot Europejskich i ktˇra zosta│a przeniesiona do systemu norm krajowych przynajmniej jednego pa˝stwa cz│onkowskiego Unii Europejskiej.

  Pamiŕtaj:

  Domniemanie zgodnoÂci dotyczy tylko tych zasadniczych wymaga˝, ktˇre objŕte s▒ dan▒ norm▒ zharmonizowan▒. Istotne jest, aby zastosowane normy zharmonizowane objŕ│y wszystkie zasadnicze wymagania, jakie dotycz▒ danego wyrobu. Zastosowanie norm zharmonizowanych, ktˇre daj▒ domniemanie zgodnoÂci, jest dobrowolne. JeÂli jednak producent zdecyduje siŕ na niestosowanie norm zharmonizowanych, musi innymi Ârodkami wykazaŠ zgodnoŠ wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

  W przypadku niektˇrych dyrektyw zgodnoŠ wyrobu z normami zharmonizowanymi otwiera drogŕ do uproszczonej procedury oceny zgodnoÂci, nie wymagaj▒cej udzia│u tzw. jednostki notyfikowanej, lub daje wiŕkszy wybˇr dostŕpnych procedur.

  Wszystkie procedury oceny zgodnoÂci przedstawione s▒ w schematach - skorzystaj z serwisu oznaczenie-ce.pl i zapoznaj siŕ ze schematem w│aÂciwym dla twojego wyrobu.

  Zawsze wype│niaj procedury wskazane w dyrektywach, zarˇwno wtedy, gdy stosujesz normy zharmonizowane, jak i w przypadku ich ca│kowitego lub czŕÂciowego pominiŕcia.

 4. Opracuj dokumentacjŕ techniczn▒ zawieraj▒c▒ elementy wymagane przez dan▒ dyrektywŕ/dyrektywy.

  Producent samodzielnie przygotowuje dokumentacjŕ techniczn▒ zawieraj▒c▒ informacje, ktˇre umo┐liwi▒ wykazanie zgodnoÂci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami; niektˇre procedury zapisane w dyrektywach wymagaj▒ zbadania i zatwierdzenia dokumentacji technicznej przez jednostkŕ notyfikowan▒.

  Pamiŕtaj:

  Dokumentacja techniczna mo┐e byŠ czŕÂci▒ dokumentacji systemu jakoÂci, je┐eli dana dyrektywa przewiduje procedurŕ oceny zgodnoÂci opart▒ na takim systemie. Dokumentacja musi byŠ przechowywana przez producenta przez 10 lat od daty produkcji ostatniego wyrobu, chyba ┐e konkretna dyrektywa przewiduje inny okres (np. 5 lat lub 3 lata).

 5. Wype│nij procedurŕ oceny zgodnoÂci okreÂlon▒ dla danego wyrobu w dyrektywie/ dyrektywach

  Przeanalizuj odpowiedni fragment dyrektywy opisuj▒cy procedury oceny zgodnoÂci i ewentualnie dokonaj wyboru jednej ze Âcie┐ek, jeÂli jest taka mo┐liwoŠ.

  Aktualne wykazy dyrektyw mo┐esz znale╝Š rˇwnie┐ w internecie:
  Pamiŕtaj:

  Zgodnie z wymaganiami dyrektyw Nowego PodejÂcia, przed wprowadzeniem na rynek Unii Europejskiej wyrˇb musi zostaŠ poddany procedurze oceny zgodnoÂci przewidzianej w dyrektywie, ktˇrej dany wyrˇb podlega. Zastosowanie procedur ma na celu ocenŕ zgodnoÂci wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy.

  Przewidziane w dyrektywach Nowego PodejÂcia Âcie┐ki oceny zgodnoÂci oparte s▒ g│ownie na systemie przyjŕtym w decyzji 93/465/EWG i zawieraj▒cym osiem modu│ˇw (od A do H), z ktˇrych ka┐dy opisuje pewn▒ mniej lub bardziej rozbudowan▒ procedurŕ. Decyzja ta i opisane w niej modu│y adresowane s▒ do legislatorˇw Komisji Europejskiej, przygotowuj▒cych kolejne dyrektywy Nowego PodejÂcia. SpoÂrˇd przewidzianych modu│ˇw maj▒ oni wybraŠ te, ktˇre s▒ najbardziej odpowiednie dla wyrobˇw objŕtych dyrektyw▒ oraz stwarzanych przez te wyroby zagro┐e˝.

  W praktyce ka┐da z istniej▒cych dyrektyw przewiduje procedury oceny zgodnoÂci oparte na kilku spoÂrˇd dostŕpnych modu│ˇw, czasem daj▒c producentowi mo┐liwoŠ wyboru pomiŕdzy niektˇrymi z nich. Czŕsto wyroby podlegaj▒ce danej dyrektywie podzielone s▒ na kategorie (np. w zale┐noÂci od stopnia zagro┐enia) i do poszczegˇlnych kategorii przypisane s▒ odrŕbne procedury.

  Przewidziane w niektˇrych dyrektywach procedury oceny zgodnoÂci odbiegaj▒ od oÂmiu wzorcowych modu│ˇw, dlatego bardzo istotne jest dok│adne zapoznanie siŕ z tekstem danej dyrektywy i zawartymi w niej konkretnymi rozwi▒zaniami.

  Je┐eli stwierdzisz, ┐e dyrektywa wymaga udzia│u jednostki notyfikowanej, nawi▒┐ z ni▒ kontakt: skorzystaj z serwisu oznaczenie-ce.pl lub serwisu Komisji Europejskiej.

  Po przeprowadzonych badaniach uzyskasz certyfikat lub wype│nisz inne przewidziane procedury. Pamiŕtaj, ┐e niektˇre procedury oceny zgodnoÂci wymagaj▒ regularnego nadzoru wykonywanego przez jednostkŕ notyfikowan▒.

 6. Sporz▒d╝ i podpisz deklaracjŕ zgodnoÂci EC.

  Producent wystawia deklaracjŕ zgodnoÂci EC samodzielnie, we w│asnym imieniu. Mo┐e to rˇwnie┐ zrobiŠ jego upowa┐niony przedstawiciel.

  Pamiŕtaj:

  Deklaracja zgodnoÂci EC jest to dokument wystawiony przez producenta (lub jego przedstawiciela) zaÂwiadczaj▒cy, ┐e wyprodukowany wyrˇb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami odpowiedniej dyrektywy (lub kilku dyrektyw). Ka┐da z dyrektyw okreÂla treŠ deklaracji zgodnoÂci.

  W ka┐dej deklaracji zgodnoÂci powinny siŕ znale╝Š nastŕpuj▒ce informacje:
  • nazwa i adres producenta (oraz jego upowa┐nionego przedstawiciela) wystawiaj▒cego deklaracjŕ,
  • identyfikacja wyrobu (nazwa, typ, model, numer itp.),
  • dyrektywy, z ktˇrymi wyrˇb jest zgodny,
  • normy zharmonizowane (lub inne), z ktˇrymi wyrˇb jest zgodny,
  • data wystawienia deklaracji,
  • podpis osoby upowa┐nionej,
  • oÂwiadczenie, ┐e deklaracja zosta│a wydana na wy│▒czn▒ odpowiedzialnoŠ producenta (lub jego upowa┐nionego przedstawiciela),
  • nazwa, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, je┐eli by│a zaanga┐owana w procedurŕ oceny zgodnoÂci.

  Deklaracja zgodnoÂci EC, podobnie jak dokumentacja techniczna, musi byŠ przechowywana przez okres 10 lat, chyba ┐e poszczegˇlne dyrektywy przewiduj▒ inny okres (np. 5 lat lub 3 lata).

  Niektˇre dyrektywy wymagaj▒, aby deklaracja zgodnoÂci EC by│a do│▒czona do wyrobu. W pozosta│ych przypadkach musi byŠ udostŕpniona organom nadzoru rynku na ich ┐yczenie. Zasadniczo deklaracja powinna byŠ sporz▒dzona w jednym z oficjalnych jŕzykˇw Unii Europejskiej; poszczegˇlne dyrektywy zawieraj▒ te┐ dodatkowe wymagania w tym wzglŕdzie.

 7. UmieŠ na wyrobie oznaczenie CE

  Producent (lub jego upowa┐niony przedstawiciel) samodzielnie umieszcza oznakowanie CE na wyrobie. Nie robi tego jednostka notyfikowana, nawet je┐eli uczestniczy│a w procedurze oceny zgodnoÂci. JeÂli jednak jednostka notyfikowana by│a zaanga┐owana w fazŕ produkcji, jej numer identyfikacyjny musi byŠ umieszczony obok oznakowania CE.


   Patronat
 
   Partnerzy serwisu
 
   Pomˇ┐ nam tworzyŠ
   serwis oznaczenie-ce.pl

oce˝ serwis i jego
   narzŕdzia
podpowiedz co nale┐y
   zmieniŠ, a co warto
   kontynuowaŠ

Wpisz swoje uwagi
i przeÂlij je do nas
Twˇj e-mail:
 
 
 
Promujemy:
www.na-mazurach.pl - czarter jachtˇw na Mazurach, mazurska prognoza pogody, Mazury - przewodnik, mapa Mazur
www.karta-rabatowa.pl - »eglarska Karta Rabatowa: czarter jachtˇw na Mazurach, czarter jachtˇw morskich, rejsy morskie, szkolenia ┐eglarskie